Monday, August 22, 2011

Item # 1533: OSH KOSH BGOSH SHORTALLS

READY STOCK!


OSHKOSH Plaid Shortalls - Infant

24 mths/2T: available

OSHKOSH Plaid Shortalls - Infant
orange

24 mths/2T: available


OSHKOSH Plaid Jumper - Infant
24 mths/ 2 T: available


RM 65 each


No comments:

Post a Comment

 

All rights reserved (c) 2011 Beg Canteq | Blog Design by Krafty Palette